“د سولې په شاعرۍ کې د خپل غږ څرګندولو هيله”

هيله څېړنيز او پرمختيايي موسسه (انسټیوټ)
په شمالي او جنوبي وزيرستان کې شاعرانو ته د سولې، صبر، زغم، پرمختګ او عامو خلکو ته د سوکاله ژوند د
پيغامونو رسولو سپارښتنه کوي. غوره شوې شاعري به د يادې موسسې لخوا د انګريزي ژباړې سره په کتابي
.شکل کې چاپ کېږي
د هيلې موسسې هدف د کلتوري، هنري، او تخليقي هلو ځلو مالتړ کول دي , چې پدې شکل اولس ته د پرمختګ
.امن، سوکالۍ پيغام و رسوي او همدا شان په ټولنه کې د جنګ، تشدد او شخړو مخنيوی وکړي
هيله ټولنه د هرې ژبې، صنفونو او په ځانګړی توګه د محکوم ساتل شوو وګړو لکه ښځو او معلولينو (معزورو)
شوي خلکو ته بلنه ور کوي ، تر څو خپله شاعري له موږ سره شريکه کړي او خپل اواز ددې الرې نورو خلکو
.ته و رسوي
نوټ: هيله ټولنه یواځي د شمالي او جنوبي وزيرستان له شاعرانو هيله کوي چې خپله شاعري له موږ سره
.شريکه کړي، ټولو يادو خلکو نه هيله کېږي چې له موږ سره خپله شاعري زر تر زره شريکه کړي
ټولو ژمنو او د قدر وړ ملګرو نه هيله کېږي چې په الندينې برښنا ليک، ټويټر، فيسبوک، انسټګرام له الرې له
.موږ سره خپله شاعري شريکولی شي
Email: heela.pakistan@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *